Työ­elä­ke­kun­tou­tus

Kar­toi­te­taan asiakkaan tilanne ja mah­dol­li­suus palata työelämään kun­tou­tuk­sen avulla.

Etusivu » Valmennustuotteet » Työeläkekuntoutus

Työ­elä­ke­kun­tou­tus

Al­ku­haas­tat­te­lu

Tavoite:

Kartoitetaan asiakkaan tilanne ja mahdollisuus palata työelämään kuntoutuksen avulla

Sisältö:

 • Asiakkaasta kootaan aikaisemmat asiapaperit hänen suos­tu­muk­sel­la. Al­ku­haas­tat­te­lus­sa kar­toi­te­taan asiakkaan työ- ja kou­lu­tus­his­to­ria, koulutus edel­ly­tyk­set ja kiinnostus eri am­mat­tia­loi­hin, har­ras­tuk­set, sosiaalinen status, fyysinen ter­vey­den­ti­la, psyykkinen ter­vey­den­ti­la ja oma arvio hy­vin­voin­nis­ta.
 • Asiakkaan taidot ja vahvuudet, sekä työkykyä rajoittavat tekijät pyritään saamaan esille hen­ki­lö­his­to­rian lä­pi­käy­mi­sen kautta.
 • Al­ku­haas­tat­te­lu sisältää 1-3 am­ma­til­li­sen kun­tou­tus­neu­vo­jan tapaamista.

*Toimeksiantojen, viestien ja lausuntojen lähettäminen voi tapahtua KuntoutuNET:n kautta.

Työ­hön­pa­luusuun­ni­tel­man laatiminen

Tavoite:

Tavoitteena on toteutumiskelpoisen työhönpaluusuunnitelman laatiminen

Sisältö:

 • Asiakkaalle annetaan tukea am­ma­til­li­sen kun­tou­tuk­sen suun­ni­tel­man tekemiseen.
 • Sisältö koostuu oh­jaus­kes­kus­te­luis­ta ja yh­teis­työs­tä asiakkaan verkoston kanssa. Voidaan myös tehdä tu­tus­tu­mis­käyn­te­jä op­pi­lai­tok­siin ja työ­pai­koil­le.
 • Kuntoutujan mo­ti­vaa­tio­ta pyritään tukemaan.
 • Palvelun tilaajan kanssa neu­vo­tel­laan mah­dol­li­ses­ti esille tulleesta kon­sul­taa­tion tarpeesta.
 • Palvelu sisältää 2-3 tapaamista asiakkaan kanssa

Työkokeilun jär­jes­tä­mi­nen

Tavoite:

Tavoitteena on työkokeilun järjestäminen avoimilla työmarkkinoilla työpaikassa, jossa kuntoutujan sopivuutta suhteessa työn vaatimuksiin voidaan arvioida realistisesti aidossa ympäristössä.

Sisältö:

 • Työkokeilu jär­jes­te­tään nykyisellä tai uudella työpaikalla. Työ­ko­kei­lul­la pyritään var­mis­ta­maan, että ammattiala ja työtehtävät soveltuvat asiakkaalle.
 • Asiakas saa myös tietoa omista voi­ma­va­rois­taan ja sel­viy­ty­mi­ses­tään työelämässä.
 • Valmentaja auttaa työpaikan etsimisessä, toimii yh­teys­hen­ki­lö­nä so­pi­mus­neu­vot­te­luis­sa ja järjestää asiakkaan tarvitsemat tukitoimet.
 • Valmentaja raportoi val­men­nuk­sen edistymistä tilaajalle ja toimii tar­vit­taes­sa välittävänä linkkinä työnantajan ja asiakkaan välillä. Valmentaja tukee tar­vit­taes­sa asiakasta myös työpaikalla.
 • Tilaajalle laaditaan toi­mek­sian­non mukainen kirjallinen lausunto.
 • Palvelu sisältää työpaikan hakemisen, työkokeilun käyn­nis­tä­mi­sen ja 3 oh­jaus­ker­taa työpaikalla.

*Jos tilanne vaatii,asiakkaalla on myös mahdollisuus valmentautua Tornion Työvoimalasäätiön työpajoilla ennen avoimille työmarkkinoille siirtymistä.

*Lisäpalveluna: Erityistä tukea vaativille lisäohjaus työpaikalla tai puhelimitse.

Työ­elä­ke­kun­tou­tuk­seen ha­keu­tu­mi­nen

Sisältö:

 • Tehdään hakemus am­ma­til­li­ses­ta kun­tou­tuk­ses­ta työ­elä­ke­lai­tok­sel­le. Mukaan liitetään työ­ter­veys­lää­kä­rin tai hoitavan lääkärin B-lausunto.
 • Työstä pois­sao­le­vien am­ma­til­li­seen kun­tou­tuk­seen oi­keu­tet­tu­jen asiakkaiden on mahdollista hakea työ­elä­ke­lai­tok­sen jär­jes­tä­mään am­ma­til­li­seen kun­tou­tuk­seen esimerkiksi työ­voi­ma­hal­lin­non kautta.