Työ­hön­val­men­nus

Työ­hön­val­men­nus on tarkoitettu työttömille tor­nio­lai­sil­le, jotka kokevat tar­vit­se­van­sa tukea työl­lis­ty­mi­seen, kou­lu­tuk­seen tai muihin työl­li­syyt­tä tukeviin palveluihin

Etusivu » Toimintamme » Työhönvalmennus

Työ­hön­val­men­nus

Kenelle:

Työhönvalmennus on tarkoitettu työttömille torniolaisille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea työllistymiseen, koulutukseen tai muihin työllisyyttä tukeviin palveluihin. Työhönvalmennus on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat vahvistusta ja tukea hakeutuessaan koulutukseen tai siirtyessään työhön tai niiden haussa sekä siirryttäessä eri vaiheesta toiseen. Tarve voi johtua osaamattomuudesta, osatyökykyisyydestä, vahvistusta tarvitsevista oppimis- tai työnhakuvalmiuksista tai muista, pitkittyneen työttömyyden taustalla olevista syistä. Lisäksi työhön valmennuksessa tuetaan asiakasta elämänhallinnallisissa asioissa sekä työelämävalmiuksien ja -taitojen vahvistamisessa. Työhönvalmentaja auttaa tarvittaessa tutustumaan ja kiinnittymään uuteen työympäristöön ja -yhteisöön, ja tukee tarpeen mukaan myös työnantajaa. Työhönvalmentaja voi auttaa myös erilaisten tukien hakemisessa sekä tukee uuteen työympäristöön ja -yhteisöön tutustumisessa ja kiinnittymisessä.

Yksilövalmennus tarkoittaa asiakkaan ja yksilövalmentajan välisiä, kahdenkeskisiä tapaamisia, joissa kartoitetaan asiakkaan kokonaistilannetta, kuten motivaatiota, osaamista, työkyvyn rajoitteita, toiveita ja tuen tarpeita. Yksilövalmennus on tuen antamista ja polun rakentamista kohti tulevaa, ja se tapahtuu vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa havainnoimalla, keskustelemalla ja kuuntelemalla. Yksilöllinen työhönvalmennus on ratkaisukeskeistä ohjausta, jonka tavoitteena on tukea työntekijän mahdollisuuksia pysyä mukana työelämässä.

Yk­si­lö­työ­hön­val­men­ta­ja voi esimerkiksi.

  • Kartoittaa ja etsiä yhdessä asiakkaan kanssa sopivat op­pi­lai­tok­set ja koulutukset tai työ- ja har­joit­te­lu­pai­kat
  • Tukea koulun/uuden työn aloi­tuk­ses­sa
  • Toimia asiakkaan apuna vi­ran­omais­käyn­neil­lä
  • Auttaa työ­mark­ki­noil­le siir­ty­mi­ses­sä
  • Tukea kou­lu­tuspro­ses­sin aikana
  • Toimia elä­män­hal­lin­nan tukena
  • Kartoittaa osa­työ­ky­kyi­syy­den vaatimat eri­tyis­tar­peet työ- tai kou­lu­tus­pai­kal­la
  • Tukea ja neuvoa työnantajaa
  • Käydä asiakkaan kanssa läpi työnhakua sekä työelämässä toimimista
  • Toimii yh­teis­työs­sä asiakkaan muun verkoston, kuten TE-hallinnon kanssa