Kar­toi­tus­jak­so

Tarvitset työl­lis­tyäk­se­si tai tilanteesi sel­keyt­tä­mi­sek­si useiden eri vi­ran­omais­ten palvelujen yh­teen­so­vit­ta­mis­ta.

Etusivu » Valmennustuotteet » Kartoitusjakso

Kar­toi­tus­jak­so

Kenelle:

Tarvitset työllistyäksesi tai tilanteesi selkeyttämiseksi useiden eri viranomaisten palvelujen yhteensovittamista.

 • Olet saanut työ­mark­ki­na­tu­kea vähintään 300 pv.
 • Olet yli 25-vuotias ja ollut työttömänä vähintään 12 kk.
 • Olet alle 25-vuotias ja ollut työttömänä vähintään 6 kk.

Tavoite:

Monialaisen palvelutarvearvion tavoitteena on:

 • Varmistaa, että saat tar­koi­tuk­sen­mu­kai­se­na ko­ko­nai­suu­te­na tar­vit­se­ma­si eri vi­ran­omais­ten palvelut.
 • Mah­dol­lis­taa nopeampi pääsy sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja työl­lis­tä­mis­pal­ve­lu­jen piiriin.
 • Auttaa sinua löytämään oma polkusi kohti työelämää, kun­tou­tu­mis­ta tai selkeämpää elä­män­ti­lan­net­ta.

Sisältö:

Jakson kesto: 2vko – 3kk.

Palveluun kuuluu aamukahvi, lounas ja päiväkahvi sekä ryhmäpalvelut.

Arviointi:

 • Jakson aikana kar­toi­te­taan am­ma­til­lis­ta osaamistasi, sosiaalista ti­lan­net­ta­si, ter­vey­den­ti­laa­si sekä työ- ja toi­min­ta­ky­kyä­si.
 • Autamme sinua tun­nis­ta­maan omia vahvuuksia ja voi­ma­va­ro­ja­si
 • Saat tietoa erilaisista koulutus-, työl­lis­ty­mis- ja kun­tou­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta.
 • Tuemme sinua tu­le­vai­suu­den suun­nit­te­lus­sa ja siihen liittyvien ta­voit­tei­den asettelussa.
 • Tarpeesi mukaan teemme yhteistyötä Työ- ja eli­kei­no­toi­mis­ton, Sosiaali- ja ter­veys­toi­men tai Kelan kanssa.

Työllistymissuunnitelma:

 • Työstämme sinun ja verkostosi kanssa selkeän jat­ko­suun­ni­tel­man ja autamme sen toi­meen­pa­nos­sa.

Seuranta:

 • Työl­lis­ty­mis­suun­ni­tel­man to­teut­ta­mis­ta tar­kis­te­taan tarpeesi mukaan, kuitenkin vähintään 6 kk:n välein.