Ke­hi­tys­vam­mais­ten toiminta

Edel­ly­tyk­se­nä ke­hi­tys­vam­ma­diag­noo­si ja kunnan so­si­aa­li­toi­men tekemä päätös ke­hi­tys­vam­mais­ten työ­toi­min­nan ostamisesta Tornion Työ­voi­ma­la­sää­tiöl­tä.

Etusivu » Valmennustuotteet » Kehitysvammaisten toiminta

Ke­hi­tys­vam­mais­ten työtoiminta

Edellytyksenä kehitysvammadiagnoosi ja kunnan sosiaalitoimen tekemä päätös kehitysvammaisten työtoiminnan ostamisesta Tornion Työvoimalasäätiöltä.

Pääasiallisena toimeentulona on työkyvyttömyyseläke. Työtoiminnasta maksetaan työosuusraha, jonka maksaa Lapin hyvinvointialue ja on suuruudeltaan 4 – 12€/pv.

Työvalmentajat ja yksilövalmentajat vastaavat työntekijöiden hyvinvoinnista ja työtoimintoihin liittyvien valmennussuunnitelmien toteuttamisesta.

Tavoitteena:

  • Työtehtävät suun­ni­tel­laan yk­si­löl­li­ses­ti, oma jaksaminen ja työkyky huomioiden.
  • Am­mat­ti­tai­toi­nen työ­val­men­nus tukena.
  • Räätälöity tuki elä­män­hal­lin­taan.

Keva-Avo­työ­toi­min­ta

Edellytyksenä kehitysvamma diagnoosi ja kunnan sosiaalitoimen tekemä päätös kehitysvammaisten työtoiminnan ostamisesta Tornion Työvoimalasäätiöltä.

Avotyöhön tai tuettuun työhön sijoittuneelle kehitysvammaiselle.

Tavoitteena:

  • Työl­lis­ty­mi­nen valmentajan tuella avoimille työ­mark­ki­noil­lea­vo­työ­hön tai tuettuun työhön.
  • Tuetaan pysyvää si­joit­tu­mis­ta avoimille työ­mark­ki­noil­le.
  • Yk­si­löl­li­nen ko­ko­nais­val­tai­nen tuki ja ohjaus.
  • Yh­tey­den­pi­to työ­nan­ta­jiin.
  • Työssä jaksamisen seuranta.
  • Tuki työ­so­pi­muk­sen jatkamiseen.
  • Jat­ko­suun­ni­tel­mien teko.