Pa­jao­pis­ke­lu

Työ­voi­ma­la­sää­tiön työpajoilla on mah­dol­li­suus opiskella ja oppia. Työpajoilla opitaan tekemään oikeaa työtä.

Etusivu » Valmennustuotteet » Pajaopiskelu

Pa­jao­pis­ke­lu

Tornion Työ­voi­ma­la­sää­tiö op­pi­mi­sym­pä­ris­tö­nä

Työvoimalasäätiön työpajoilla on mahdollisuus opiskella ja oppia. Työpajoilla opitaan tekemään oikeaa työtä. Oppiminen tapahtuu eri alojen työympäristössä, joista löytyy vastaavuuksia noin 20 eri ammatillisen tutkinnon sisältöihin. Tutkintojen sisältöjä ja säätiön työympäristöjä on tarkasteltu yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Pajaopinnot ovat yleensä jokaiselle henkilökohtaisesti räätälöityjä. Pajaopintojen avulla voi esimerkiksi suorittaa keskeneräisen tutkinnon loppuun tai vaikkapa tarkemmin tutustua uuteen opiskelu-/ammattialaan.

OPITUN -vir­tu­aa­li­nen op­pi­mi­sym­pä­ris­tö

Säätiön työpajoilla on käytössä nykyaikainen verkossa toimiva oppimisalusta. OPITUNIN virtuaalisessa oppimisympäristössä dokumentoidaan sekä tehdään näkyväksi osaamista. OPITUN helpottaa oppimistulosten ja osaamisen tunnistamista, arviointia sekä oppilaitoksen tekemää osaamisen tunnustamista. OPITUN soveltuu kaikkiin työympäristöihin, joissa halutaan kiinnittää huomiota tutkintojen perusteiden mukaiseen oppimiseen.

Kenelle opiskelusta on hyötyä:

 • Kun opinnot ovat kes­key­ty­neet.
 • Kun am­ma­til­li­nen koulutus puuttuu kokonaan.
 • Kun ammatin valinta on vaikeaa.
 • Kun opintoihin tarvitaan täydennystä.
 • Kun opinnot ovat van­hen­tu­neet.
 • Kun tarvitset näyttöä osaa­mi­ses­ta­si työnhakua varten.

Tavoite:

 • Opintojen suo­rit­ta­mi­nen loppuun.
 • Opintojen aloit­ta­mi­nen – mah­dol­li­suus kokeilla eri aloja.
 • Osaamisen päi­vit­tä­mi­nen.
 • Työn kautta oppiminen.
 • Tutkinnon osien suo­rit­ta­mi­nen.

Työhön pa­luusuun­ni­tel­man laatiminen:

 • Yk­si­löl­li­nen ohjaus.
 • Yhteistyö op­pi­lai­tos­ten kanssa.
 • Yk­si­löl­li­ses­ti räätälöidyt opinnot.
 • Palaute opintojen edis­ty­mi­ses­tä.
 • Am­mat­ti­tai­toi­nen työ­hön­val­men­nus tukenasi.
 • Väliarvio ja loppuarvio.
 • Kattava opintojen seu­ran­ta­jär­jes­tel­mä käytössäsi (OpiTun).
 • Työs­sä­op­pi­mis­päi­vä­kir­ja.
 • Osaamisen näyttäminen yh­teis­työs­sä op­pi­lai­tos­ten kanssa (näyt­tö­tut­kin­not).

Pa­jao­pin­toi­hin ha­keu­tu­mi­nen:

 • Pa­jao­pis­ke­lu on mahdollista kaikkien säätiön sopimusten yhteydessä.
 • Yk­si­löl­li­sen tason mukaan