Kuntouttava työtoiminta

Edistä työl­lis­ty­mis­tä­si ryhmän avulla

Etusivu » Valmennustuotteet » Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta

Edistä työllistymistäsi ryhmän avulla

Tavoite:

 • Parantaa henkilön elä­män­hal­lin­taa ja toi­min­ta­ky­kyä.
 • Luoda edel­ly­tyk­siä työl­lis­ty­mi­sel­le, tai TE-hallinnon palveluihin osal­lis­tu­mi­sel­le.

Sisältö:

 • Ei ole työsuhde.
 • Palveluun kuuluu mo­ni­puo­li­nen työtoiminta pajoilla, yk­si­lö­val­men­nus ja ryh­mä­pal­ve­lut.
 • Tarjolla ver­tais­tu­ki­ryh­mä ja lii­kun­ta­ryh­mä.
 • Räätälöidyt palvelut henkilön työ- ja toi­min­ta­ky­vyn ja osaamisen mukaan.
 • Voi sisältää selkeitä ja jopa vas­tuul­li­sia työtehtäviä.
 • Työtodistus.
 • Pa­jao­pis­ke­lu on mahdollista, jos opinnot ovat kes­key­ty­neet tai am­ma­til­li­nen koulutus puuttuu kokonaan.

Kuntouttava työ­toi­min­nan tuki

Kohderyhmä:

 • Kun­tout­ta­vaan työ­toi­min­taan säätiön ul­ko­puo­lel­le si­joit­tu­vil­le asiakkaille.
 • Kunta, kuntayhtymä, valtio, säätiö, yhdistys, us­kon­nol­li­nen yhteisö, ei yritys.

Tavoite:

 • Työ­toi­min­ta­pai­kan etsiminen säätiön ul­ko­puo­lel­ta.
 • Tuki sopimuksen tekemiseen työnantajan kanssa.
 • Tuki työ­toi­min­nan ajalle ja sopimusten uusiminen.
 • Jat­ko­suun­ni­tel­mien teko.

Asioin­ti­pal­ve­lu

Kohderyhmä:

 • Tarkoitettu asiakkaille, jotka ovat si­joit­tu­neet tai si­joit­tu­mas­sa työ­mark­ki­noil­le tai kou­lu­tuk­seen.

Tavoite:

 • Tukea si­joit­tu­mis­ta työ­mark­ki­noil­le tai kou­lu­tuk­seen.
 • Palvelu voidaan räätälöidä yk­si­löl­li­sen tarpeen mukaan.

Miten haet

Ota yhteyttä TE-toimistoon tai oman kunnan sosiaalitoimistoon.