Säätiön esittely

Tornion Työ­voi­ma­la­sää­tiö on perustettu Tornion kaupungin toimesta 1.5.2006. Työ­voi­ma­la­sää­tiön toiminta-ajatuksena on sosiaalisen työl­lis­tä­mi­sen ja kun­tou­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen ja ke­hit­tä­mi­nen Tornion kaupungissa sekä lä­hi­kun­nis­sa.

Etusivu » Toimintamme » Säätiön esittely

Toiminta-ajatus ja tavoitteet

Tornion Työvoimalasäätiö on perustettu Tornion kaupungin toimesta 1.5.2006. Työvoimalasäätiön toiminta-ajatuksena on sosiaalisen työllistämisen ja kuntoutuksen järjestäminen ja kehittäminen Tornion kaupungissa sekä lähikunnissa. Tavoitteena on yksilön elämän kokonaisvaltainen tukeminen ja työelämään kiinnittäminen tarjoamalla asiakaslähtöisesti räätälöityjä valmennus-, kuntoutus- sekä muita tukipalveluja.

Arvot

  • Yh­den­ver­tai­suus
  • Yk­si­löl­li­syys
  • Es­teet­tö­myys
  • Ver­kos­toi­tu­mi­nen

Asia­kas­ryh­mät

Työvoimalasäätiön asiakkaina ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt eli pitkäaikaistyöttömät, työttömät nuoret, kouluttamattomat, osatyökykyiset, päihderiippuvaiset, mielenterveysongelmaiset ja eri vammaisryhmät. Työvoimalasäätiö tarjoaa edellä mainituille asiakasryhmille erilaisia työ- ja toimintakykyä ylläpitäviä ja edistäviä palveluja, kuten kuntouttavia ja valmentavia palveluja, työtoimintaa, työ- ja toimintakyvyn arvioita, työnhakuvalmennusta, atk opetusta ja ryhmäpalveluja.

Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Työvoimalasäätiö toimii aktiivisessa yhteistyössä muiden seutukunnalla toimivien sosiaalisen työllistämisen yksiköiden, Kelan, Tornion kaupungin, työ- ja elinkeinotoimiston, työvoiman palvelukeskuksen, psykiatrian poliklinikan, Länsi-Pohjan keskussairaalan ja eri oppilaitosten sekä yritysten kanssa. Työvoimalasäätiö antaa myös säätiön omien pajojen ulkopuolella työskenteleville työhön perehdytyksen ja tarvittavan tuen. Yhteistyötä tehdään myös muiden saman alan säätiöiden kanssa.

Pää­tök­sen­te­ko-or­ga­ni­saa­tio

Tornion Työvoimalasäätiön organisaatio on asiakaslähtöinen, osaamiseen perustuva tiimi. Säätiön ylin päättävä elin on Tornion kaupunginhallituksen nimeämä hallitus. Säätiön johtamisesta vastaa säätiön hallituksen nimeämä toiminnanjohtaja. Säätiössä on käytössä tasapainotettuun mittaristoon perustuva tulos- ja laatujohtamismalli, jossa vastuut on jaettu toteuttaville tasoille asti niin, että jokainen Työvoimalasäätiön organisaation jäsen johtaa omaa työtään ja vastaa sen tuottavuudesta ja laadusta.

Karttaohje työvoimalasäätiöön