Nuo­ri­so­val­men­nus

15-20 vuotiaat nuoret, joiden kohdalla voi olla kyse las­ten­suo­je­lu­lain tar­koit­ta­mas­ta avo­huol­los­ta tai jäl­ki­huol­los­ta.

Etusivu » Valmennustuotteet » Nuorisovalmennus

Nuo­ri­so­val­men­nus

Kenelle:

15-20 vuotiaat nuoret, joiden kohdalla voi olla kyse lastensuojelulain tarkoittamasta avohuollosta tai jälkihuollosta.

Tavoite:

 • Päivärytmin sään­nöl­lis­tä­mi­nen.
 • Tukea kou­lu­tuk­seen hakemiseen.
 • Tukea itsenäiseen asumiseen.
 • Tukea ammatin valinnan kysymysten pohtimiseen.
 • Tukea am­ma­til­li­sen suun­tau­tu­mi­sen pohdintaan.
 • Am­ma­til­lis­ten valmiuksien pa­ran­ta­mi­nen ja opitun mahdollinen tun­nis­ta­mi­nen ja tun­nus­ta­mi­nen op­pi­lai­to­syh­teis­työn kautta.

Sisältö:

 • Tarjolla mo­ni­puo­li­nen, mielekäs ja haastava valikoima työtehtäviä.
 • Yk­si­löl­li­set räätälöidyt työtehtävät.
 • Am­mat­ti­tai­toi­nen työ­hön­val­men­nus tukena.
 • Yk­si­löl­li­nen jat­ko­suun­ni­tel­ma.
 • Räätälöity tuki elä­män­hal­lin­taan.

Ryh­mä­val­men­nus:

 • Tie­to­tek­nii­kan opetus.
 • Työ­tur­val­li­suus- ja työelämän pelisäännöt-luennot.
 • Vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot ryhmässä.
 • Liikunta/yritys- ja op­pi­lai­tos­vie­rai­lut/retket.