Val­men­nus­toi­min­ta

Säätiön toimialana on sosiaalinen työl­lis­tä­mi­nen. Sillä tar­koi­te­taan heikossa työ­mark­ki­na­ti­lan­tees­sa olevien henkilöiden työl­lis­tä­mis­tä ja heidän toi­min­ta­ky­ky­ään parantavaa, sekä ylläpitävää toimintaa.

Etusivu » Toimintamme » Valmennustoiminta

Säätiön val­men­nus­toi­min­ta

Säätiön toimialana on sosiaalinen työllistäminen. Sillä tarkoitetaan heikossa työmarkkinatilanteessa olevien henkilöiden työllistämistä ja heidän toimintakykyään parantavaa, sekä ylläpitävää toimintaa. Säätiö koostuu erityistyöllistämisen yksiköistä eli työpajoista, joissa tarjotaan asiakkaille mahdollisuus saada tukea työ- ja yksilövalmennuksen keinoin. Työvalmennuksella tarkoitetaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja valmiuksien
mukaan suunniteltua, tuotannollisen työn avulla tapahtuvaa työkyvyn edistämistä.
Yksilövalmennuksella tarkoitetaan työvalmennusta tukevaa toimintaa, joka edistää kokonaisvaltaisesti asiakkaan arjenhallintaa ja toimintakykyä. Lisäksi järjestetään ryhmäpalveluja, jotka ovat elämänhallintaa ja sosiaalista kanssakäymistä tukevia tai erityisryhmille suunnattuja. Ryhmäpalveluita tarjotaan yleensä osana muuta kuntoutuspalvelujen tuotantoa.

Työl­lis­tä­mis- ja val­men­nus­pal­ve­lut

Työllistäminen ja valmennus on aina sopimuspohjaista. Sosiaalinen työllistäminen työpajoissa jakautuu perustasoihin. Tasoa määrittää asiakkaan työ- ja toimintakyvyn taso.

Sosiaalisen työl­lis­tä­mi­sen ja val­men­nuk­sen yksikkö

Työvoimalasäätiö tarjoaa:

  • Kun­tout­ta­vaa työ­toi­min­taa
  • Työ­ko­kei­lu­ja
  • Työl­lis­tä­mis­jak­so­ja
  • Matalan kynnyksen Start­ti­val­men­nus­ta
  • Työ­toi­min­taa mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jil­le
  • Työ­toi­min­taa ke­hi­tys­vam­mai­sil­le
  • Työ­hön­val­men­nuk­sel­la työelämään tai kou­lu­tuk­seen.
  • Mah­dol­li­suu­den opintojen suo­rit­ta­mi­seen työpajoilla.

Työvoimala toimii aktiivisessa yhteystyössä muiden seutukunnalla toimivien sosiaalisen työllistämisen yksiköiden, oppilaitosten ja yritysten kanssa.

Toimintamme tapahtuu monipuolisissa työtehtävissä, alan ammattilaisten ohjaamana!

Laa­dun­var­mis­tus

Säätiössä on otettu käyttöön Arvi-tiedonhallintaohjelma, jonka kautta on mahdollista seurata ja mitata, sekä analysoida valmennuksen vaikuttavuutta kaikissa säätiön työyksiköissä. Laatujärjestelmänä on STL/Sosiaalisen työllistämisen laatujärjestelmä sekä ISO9001 ja ISO14001. Kelalle tuotettavat työhönvalmennuspalvelut noudattavat Kelan standardia.